Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden van Villa Filou
Eigenaar Astrid Westerbeek
Gevestigd te Zwolle, Voorsterhof 8 8042 DB
KvK : 67715109
BTW-id : NL001418143B46

1. Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden.
b. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.
2. Algemeen
2.1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en leverancier gesloten overeenkomsten.
2.2. Een opdrachtgever, die volgens deze algemene voorwaarden de leverancier heeft gecontracteerd, wordt geacht, betreffende eventueel daarna door hem mondeling of schriftelijk op te geven orders of aan te gane overeenkomsten, stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
3. Overeenkomst
3.1. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de leverancier niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
3.2. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de opdrachtgever, hetzij op last van daartoe bevoegde derden, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Indien leverancier, tengevolge van omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is leverancier gerechtigd de daaruit vloeiende meerdere kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. Indien opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren,zonder dat daarmee de verplichting vervalt dat opdrachtgevers reeds verrichte werkzaamheden en gebruikte materialen dient te vergoeden.
3.3. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling door leverancier op haalbaarheid is beoordeeld. De leverancier heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de productie en/of verzending geschiedt na vooruitbetaling, in welk geval opdrachtgever dienovereenkomstig wordt ingelicht.
3.4. Bij verschil tussen de bestelling van opdrachtgever en de bevestiging van leverancier is uitsluitend de leverancier haar bevestiging verbindend.
3.5. Indien tengevolge van een toestand van overmacht nakoming van de leveringsverplichting van de leverancier redelijkerwijs niet van de leverancier kan worden verlangd, is deze gerechtigd de levering op te schorten. Mochten deze omstandigheden langer dan zes maanden duren, dan zullen beide partijen gerechtigd zijn om de overeenkomst met betrekking tot de door overmacht getroffen zaken door een enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst te ontbinden. Onder ‘overmacht’ wordt verstaan wat is omschreven als ‘omstandigheden’ onder punt 9.6 en 9.7.
3.6. Alle aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de overeenkomst gelden alleen indien deze schriftelijk en waar relevant, expliciet vermeld als afwijkend van de algemene voorwaarden, zijn overeengekomen.
3.7. Annulering door opdrachtgever van een gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke instemming van leverancier. Indien leverancier akkoord gaat met de annulering, is opdrachtgever aan leverancier een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 25% van hetgeen opdrachtgever bij uitvoering van de overeenkomst aan leverancier zou moeten hebben voldoen, onverminderd het recht van leverancier op volledige vergoeding van kosten en schade.
3.8. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van leverancier krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
4. Levertijd
4.1. De overeengekomen levertijden zijn steeds benaderend en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.
4.2. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van leverancier, de overeengekomen (aan)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
4.3. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van leverancier kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat. 4.4. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft
in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
15. Afbeeldingen
5.1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in onze website(s) en reclamemateriaal, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
6. Prijzen en betaling
6.1.a. Overeengekomen aanbetalingen van door leverancier te leveren goederen geschieden door middel van giro- of bankoverschrijving. Het resterende bedrag wordt bij aflevering contant voldaan of is voor levering op de giro- of bankrekening van leverancier bijgeschreven. In het geval van aflevering waarbij contant het (rest)bedrag betaald dient te worden en de opdrachtgever geen volledige betaling ter zake van het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht blijven alle geleverde goederen eigendom van de leverancier.
6.1.b. Betaling van het afgesproken bedrag voor een bestelling dient voor verzending te geschieden via giro- of bankoverschrijving. Pas na ontvangst van het gehele bedrag wordt bestelling verzonden.
6.2. Leverancier is gerechtigd de levering van zaken op te schorten indien en zolang opdrachtgever niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens leverancier. In het geval opdrachtgever ondanks sommatie door leverancier daartoe in gebreke blijft zijn verzuim tot nakoming van de overeenkomst onmiddellijk te herstellen, is leverancier gerechtigd de overeenkomst bij onderhands schrijven met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder verplicht te zijn enige schade zijdens opdrachtgever te vergoeden, terwijl opdrachtgever gehouden wordt de gemaakte kosten aan leverancier te vergoeden.
6.3. De prijzen van leverancier zijn gebaseerd op de op de datum der offerte voor ons geldende kostenbepalende factoren. Indien na 1 maand na datum van aanbieding en/of bevestiging de prijzen van deze kostenbepalende factoren een verhoging ondergaan, ook al is deze verhoging geschied tengevolge van de ten tijde van het uitbrengen van de offerte c.q. bevestiging te voorzien omstandigheden, is leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, welke prijsverhoging voor de opdrachtgever bindend is.
7. Verzending en aflevering
7.1. Leverancier verstrekt geen zichtzendingen.
7.2. Opdrachtgever en leverancier kunnen overeenkomen dat leverancier voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.
7.3. Ook in geval leverancier de verkochte producten installeert en/of monteert gaat het risico van leverancier over op het moment dat koper zijn zaken ter beschikking stelt aan leverancier.
8. Garantie
8.1. Leverancier staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
8.2. Op een geleverde RVS papegaaienkooi (ook RVS villa genoemd door leverancier) wordt een garantie van 10 jaar verleend, met uitzondering van de wielen. Op andere artikelen wordt geen garantie gegeven.
8.3. Uitgesloten is de garantie ten aanzien van gebreken welke een gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik c.q. montage en/of welke een gevolg zijn van het verkeerd opvolgen van de door de leverancier verstrekte voorschriften met betrekking tot de aard en de kwaliteit van de toegepaste materialen.
8.4. Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door leverancier te leveren RVS papegaaienkooien moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in de kwaliteit, kleur, maat of afwerking leveren geen grond voor het indienen van een klacht.
8.5. De garantieverplichting van leverancier strekt zich niet verder uit dan tot de uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen.
9. Aansprakelijkheidsbeperkingen
9.1. Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen veertien dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, danwel binnen veertien dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan leverancier kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt leverancier geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat opdrachtgever de zaken c.q. facturen als juist erkent.
9.2. Eventuele terugzending van zaken aan of van de opdrachtgever geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever. Leverancier aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voorzover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door leverancier op te geven adres worden afgeleverd in de staat waarin leverancier deze zaken aan de opdrachtgever afleverde.
9.3. Indien leverancier in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt leverancier slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
9.4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is leverancier nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
9.5. De opdrachtgever zal leverancier vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens leverancier.
9.6. Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door leverancier niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren danwel aan leverancier niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de opdrachtgever voor leverancier als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).
9.7. Onder omstandigheden (als bedoeld onder 9.6) die niet door leverancier te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat toeleveranciers en/of onderaannemers van leverancier niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen, overheidsmaatregelen, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van toeleveranciers en/of fabrikanten van leverancier alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door leverancier redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.
9.8. Leverancier is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.
10. Toepasselijk Recht
10.1. Voor alle overeenkomsten van verkoper geldt het Nederlandse recht.